Lamm-Portfolio-1990-1996-32.jpg

Innessa Levkova-Lamm and Olga Lamm

32

Year: 1994 Location: Lamm's show "Homage to Yakov Chernikhov" at Howard Schickler Gallery, NYC Photo by: Leonid Lamm