Lamm-Portfolio-1990-1996-33.jpg

Lamm’s Studio on John Street

33

Year: 1994 On picture: Oleg Vasiliev, Leonid Lamm, Ilya Kabakov, Natalia Nesterova and Emilliya Kabakov Location: John Street, NY Photo by: Michael Sommoroff