Lamm-Photo-May-1st-Demonstration.jpg

May 1st Demonstration

9

Leonid Lamm on May 1st demonstration, 1949. Photo by K. Melnikov.