Lamm-Portfolio-1970-73-12.jpg

Lamm’s in the Studio on Potapovsky Lane

12

Year: 1971 Photo by: Semyon Ivanov